Dofinansowania krajowe

WIĘCEJ

Dofinansowania regionalne

WIĘCEJ

Dofinansowania do fotowoltaiki - programy ogólnokrajowe i lokalne

Podwyżki energii elektrycznej odnotowujemy praktycznie co roku. Od 01.01.2021 obowiązuje tzw. opłata mocowa, która oznacza wzrost kosztów prądu w szczególności dla przedsiębiorstw. Własna instalacja fotowoltaiczna to realne oszczędności I uniezależnienie się od dostaw prądu z sieci energetycznej i od podwyżek. Fotowoltaika to dobre rozwiązanie zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak firm oraz rolników. Wiele osób jest jednak wciąż negatywnie nastawiona do instalacji fotowoltaicznych ze względu na ich koszt, który początkowo wydaje się stosunkowo wysoki.

Wzrastająca popularność fotowoltaiki sprawia, że ceny są coraz bardziej przystępne. Warto również zapoznać się z ofertą dofinansowań zarówno krajowych, jak i regionalnych (gminnych, miejskich, wojewódzkich). W SunCurrent udzielimy informacji jakie są najkorzystniejsze możliwości dotacji w Państwa regionie.

Wzrastająca popularność takiego rozwiązania sprawia, że ceny są coraz bardziej rzystępne. Warto również zapoznać się z ofertą dofinansowań zarówno krajowych, jak regionalnych (gminnych, miejskich wojewódzkich). Zachęcamy do lektury do kontaktu z nami. Udzielimy informacji jakie są najkorzystniejsze możliwości w Państwa regionie.

Dofinansowania do fotowoltaiki - programy ogólnokrajowe i lokalne

Program Mój Prąd 2021

Ogólnokrajowy program Mój Prąd zyskał bardzo dużą popularność w 2020 r. Beneficjentami programu są osoby, które pierwszy raz zakładają instalację fotowoltaiczną. Funduszy wystarczyło dla 220 000 prosumentów, którzy dostarczyli wniosek przed 06.12.2020. Z programu Mój Prąd można było uzyskać dopłatę w wysokości max. 5000 zł. Ostatecznie rządowe dofinansowanie do fotowoltaiki wyniosło razem 1,1 mld zł.

Dofinansowanie dla inwestorów indywidualnych w postaci programu MójPrąd będzie przedłużone na rok 2021. To z pewnością bardzo dobra wiadomość dla osób zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną dla domu.

Rząd zapowiada przedłużenie programu w 2021 roku. Program wystartuje ponownie najprawdopodobniej w lipcu 2021. Do tej pory Mój Prąd obejmował tylko instalacje o mocy id 2 do 10 kW. W tym roku planowane są znaczne zmiany. Wiadomo, że program zostanie poszerzony o inne ekologiczne rozwiązania takie, jak przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, systemy do zarządzania energią w domu, rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu oraz lokalne magazyny energii, które gwarantują utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego OZE. Premia ma dotyczyć urządzeń, które będą zawierać instalacje zwiększające autokonsumpcję wytworzonej energii.

Ostateczna wielkość dotacji na 2021 nie jest jeszcze znana. Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się informacja, że rozpoczęcie naboru wniosków w “Mój prąd” planowane jest na 1 lipca 2021 roku.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym mówi o tym, że rolnik albo hodowca, który zainwestował w przebudowę i modernizację budynków może skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny. Ustawa obejmuje także budowę instalacji fotowoltaicznej m.in. na budynkach gospodarczych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Podstawą jest złożony wcześniej wniosek. Całość polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego 1/4 udokumentowanej kwoty wydanej na inwestycję.

Przykład: Inwestor, klient Suncurrent, zdecydował się zakupić instalację fotowoltaiczną, której całkowity koszt wynosi 36 000 zł. Dzięki ustawie ma możliwość odliczenia od podatku rolnego kwotę 9 000 zł (25% z 36 000 zł). Ulgę z tytułu tej inwestycji może rozliczać maksymalnie przez 15 lat. Jeżeli podatek rolny opłacany przez inwestora to 1500 zł rocznie, przez kolejnych 6 lat nie poniesie on żadnych kosztów z tytułu tego podatku.

referencje instalacje fotowoltaiczne

Uwagi: ulga nie przysługuje w przypadku, gdy fundusze na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały pozyskane z preferencyjnych kredytów, pożyczek lub dotacji pochodzących ze środków publicznych. Ponadto inwestycja musi być przeprowadzona na terenie gminy, gdzie leżą grunty rolne. Otrzymanie ulgi inwestycyjnej jest zależne od decyzji odpowiedniego organu administracji samorządowej.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, która obowiązuje od 01.01.2019. Umożliwia ona odliczenie od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym.

Limit odliczeń w ramach ulgi wynosi 53 000 zł przy czym dotyczy on wszystkich inwestycji zrealizowanych w budynkach, których właścicielem jest podatnik. Możliwość odliczeń przysługuje każdemu podatnikowi osobno (jeśli właścicielami jest małżeństwo to ulga ulega podwojeniu).

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do podatników płącących podatek liniowy (19%), według sali podatkowej (17%, 32%) lub ryczałtem dochodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami jednorodzinnego domku i ponieśli wydatki na jego termomodernizację. Warto również wiedzieć, że ulga nie dotyczy nowopowstałych budynków. Odliczeniem mogą być pojęte tylko te nieruchomości, które już istnieją.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest całkowita lub częściowa zmiana źródła energii na odnawialne, czyli inwestycja w instalację fotowoltaiczną.

Agroenergia 2021 - program wsparcia dla rolników

Fotowoltaika jest szansą na zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Aby skorzystać z programu Agroenergia trzeba mieć status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Beneficjent musi również być w posiadaniu gospodarstwa i prowadzić je osobiście przez minimum rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Program jest przeznaczony dla osób, które na terenie gospodarstwa rolnego planują zamontowanie instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych czy pomp ciepła. Trzeba też pamiętać, że nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do dofinansowania, trzeba użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia oraz nie można korzystać jednocześnie z innych dofinansowań.

Programem Agroenergia można sfinansować instalacje fotowoltaiczne, których łączna moc nie przekracza 50 kW, ale nie jest mniejsza niż 10 kW. Dofinansowanie wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (do 25 000 zł) i jest uzależnione od mocy planowanej instalacji.

Regionalne dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

Dofinansowania do 3000 zł w gminie Pruszcz Gdański

18.01.2021 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej m.in. na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (30% kwoty brutto zakupu i montażu urządzeń – maksymalnie 3 000 zł) oraz na zakup i montaż pompy ciepła (30% kosztów inwestycji – maksymalnie 4 000 zł).

Wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywać według kolejności złożenia w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański do momentu wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na 2021 r. w kwocie 300 000 zł (na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych – 100 000 zł, na pozostałe zadania – 200 000 zł).

Gmina dofinansowuje wyłącznie planowane inwestycje, czyli takie dla których koszty realizacji ponoszone będą po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie. Dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych udzielonego z budżetu Gminy Pruszcz Gdański nie można łączyć z programem Mój Prąd.

herb Pruszcz Gdański

Dofinansowania w gminie Pruszcz Gdański

Dofinansowania do 5000 zł w gminie Kolbudy

Gmina Kolbudy (woj. pomorskie) ogłosiła start programu „Zielone Kolbudy”. Zakończył się nabór wniosków. Mieszkańcy mogli się ubiegać o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych. Dokumenty można składać do poniedziałku 22 lutego 2021 r. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.

Wysokość dotacji wyniesie 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, które mieszkają (na pobyt stały) na terenie Gminy Kolbudy i posiadają tytuł własności do nieruchomości. Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

herb Kolbudy

Dofinansowania w gminie Kolbudy

Instalacje OZE w Gminie Słupsk

Od 01.02.2021 Gmina Słupsk rozpoczyna zbieranie wniosków w programie, „Instalacje OZE w Gminie Słupsk”. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, które są właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Słupsk. Przedmiotem dofinansowania jest zwrot kosztów zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła typu powietrze woda do centralnej wody użytkowej oraz instalacji kolektorów słonecznych.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów jednak nie więcej niż 5 000 zł na budynek. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek do 30.04.2021 w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Słupsku.

herb słupska

Dofinansowania w gminie Słupsk

Dotacje do 40% lub 80% na fotowoltaikę w m. st. Warszawa

Dofinansowania z budżetu m.st. Warszawy można otrzymać na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, m.in. na: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Procedurę dofinansowania opisuje uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

W kolejnych latach wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w następujących terminach:

1) od 1 września do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
2) od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Wnioskodawca może otrzymać dotację w wysokości:

1) do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych). Dotyczy inwestycji polegających na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych (max. wartość dotacji w ramach jednego wniosku to 15 000 zł) oraz pomp ciepła (max. wartość dotacji w ramach jednego wniosku to 40 000 zł)

2) do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot . jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

herb warszawy

Dofinansowania – m. st. Warszawa

SunCurrent zapewnia wsparcie również w dopełnieniu formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania NFOŚiGW bądź innego preferowanego finansowania (kredyt, leasing). Zachęcamy do kontaktu.